Roster (N-R)

Namorita Night Thrasher Night Thrasher
Nova Phaser Powerhouse
Rage Renascence Ripcord